נגישות
לצורך ביטול או שינוי הכרטיס יש לשלוח מייל מפורט עם בקשת השינוי או הביטול ולצרף את כרטיס הטיסה.
 
תשובות ואישורים רלוונטים יישלחו ללקוח בתוך יום עסקים.
 
את בקשות השינוי ו/או הביטול יש לשלוח לכתובת המייל:
 
helpdesk@teletus.co.il או באמצעות צור קשר שמופיע למטה
 
מענה לבקשות נשלח לכתובת המייל בתוך יום עסקים.